«Πόλεμο» στο Δήμος Ζίτσας κήρυξε η ΔΕΥΑΙ για την αποχέτευση

Η πρώτη σελίδα της πρσοφυγής της ΔΕΥΑΙ κατά της απόφασης του δημ. συμβουλίου Ζίτσας Η πρώτη σελίδα της πρσοφυγής της ΔΕΥΑΙ κατά της απόφασης του δημ. συμβουλίου Ζίτσας

Δεν είναι και το πιο… συνηθισμένο φαινόμενο ένας Δήμος ή εν προκειμένω, η μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση ενός μεγάλου Δήμου, όπως αυτός των Ιωαννίνων, να προσφεύγει στη διοίκηση, ζητώντας την ακύρωση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου όμορου Δήμου…

Τούτο ωστόσο είναι γεγονός και έχουμε ήδη σε εξέλιξη μια… «λασπομαχία» στα… λύματα της Ελεούσας, ανάμεσα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) και τη δημοτική αρχή Ζίτσας. Αιτία η άρνηση της δεύτερης να υλοποιήσει την προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΙ – Δήμου Ζίτσας, για τη σύνδεση των σπιτιών της Ελεούσας, με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΙ.

Η ΔΕΥΑΙ αφού πήρε στα χέρια της καθαρογραμμένη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας που μονομερώς καταργεί τους βασικούς όρους της σύμβασης του 2008, επικαιροποιημένης δύο φορές, στη διάρκεια της τετραετίας Ρογκότη, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για το Δήμο Ζίτσας, προσέφυγε την Τρίτη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και ζητά «…2) Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η υπ’ αριθμ. 320/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας»…

Η ΔΕΥΑΙ κατέθεσε «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ενεργούντος σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010) ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010)».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει είτε να κάνει αποδεκτή την προσφυγή της ΔΕΥΑΙ και να επιστρέψει ως απαράδεκτη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας της 23ης Νοεμβρίου 2017 «περί καθορισμού τελών αποχέτευσης από 1-1-2018» είτε να αναιρέσει τον εαυτό της… για δύο εγκρίσεις νομιμότητας αποφάσεων του παρελθόντος, αναφορικά με τις δύο τροποποιήσεις της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης. Κι επειδή το δεύτερο μοιάζει κομμάτι δύσκολο, η ΔΕΥΑΙ πιθανά θα ακυρώσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας…

 

Το ιστορικό και η προσφυγή

Η προγραμματική σύμβαση για τη σύνδεση της Ελεούσας με το βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΙ, μέσω ενός νέου αποχετευτικού δικτύου που κατασκεύασε με πόρους του ΕΣΠΑ ο Δήμος Ζίτσας, υπογράφεται στις 1-10-2008 μεταξύ της τότε διοίκησης της ΔΕΥΑΙ και του πρώην Δημάρχου Πασσαρώνος Σάκη Βλέτσα. Η σύμβαση αυτή όριζε το τέλος σύνδεσης του κάθε ακινήτου που βρίσκεται στην «περιοχή» με το δίκτυο λυμάτων, προβλέποντας ότι θα είναι το ίδιο με το εκάστοτε ισχύον και καθοριζόμενο από τη ΔΕΥΑΙ τέλος σύνδεσης για την πόλη των Ιωαννίνων και καθορίσθηκε ποιο ποσοστό του τέλους σύνδεσης θα εισπράττει και θα κρατά η ΔΕΥΑΙ και ποιο θα αποδίδει στο Δήμο Πασσαρώνος. Οι τιμές αυτές άλλαξαν με επαναδιαπραγμάτευση από τον επόμενο Δήμαρχο Ζίτσας Δ. Ρογκότη του όρου της παραγράφου 2.6.2 για να φτάσουμε στην τελική της από 20-8-2014 σύμβαση ανάμεσα σε Δήμο Ζίτσας και ΔΕΥΑΙ, η οποία βρίσκεται και σήμερα σε ισχύ, υποχρεωτική για τους δύο συμβαλλόμενους.

Αναφέρουμε τα επίμαχα σημεία της σύμβασης:

«2.6.2. Το τέλος σύνδεσης κάθε ακινήτου που βρίσκεται στην «περιοχή» με το δίκτυο λυμάτων θα είναι αυτό με το εκάστοτε ισχύον και καθοριζόμενο από την ΔΕΥΑΙ τέλος σύνδεσης για την πόλη των Ιωαννίνων και σήμερα συμφωνείται, ότι για τις οικοδομές των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/12/2001 θα ανέρχεται στο ποσό των 9,00€/τ.μ., πλέον ΦΠΑ, και για τις οικοδομές των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1/1/2002 θα ανέρχεται στο ποσό των 10,00€/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. Από το ποσό αυτό η ΔΕΥΑΙ θα εισπράττει ποσοστό 43% και ο Δήμος Ζίτσας ποσοστό 57%.

2.6.4. Το τέλος χρήσης υπονόμων για το Δήμο Ζίτσας καθορίζεται ως εξής:

•           Για το 1ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ.

•           Για το 2ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατανάλωση του 1ου τετραμήνου.

•           Για το 3ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το μέσο όρο της κατανάλωσης του 1ου και του 3ου τετραμήνου.

2.6.6. Για τη σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης των αποχετευομένων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, μετά την πάροδο της οποίας αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως, ανεξάρτητα από την σύνδεση ή μη του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων».

2.6.7. Η είσπραξη του τέλους χρήσεως των επιμέρους αποχετευμένων ακινήτων της «περιοχής» θα γίνεται από το Δήμο Ζίτσας, ο οποίος στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου καταμέτρησης, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη ΔΕΥΑΙ τη συνολική καταμετρημένη ποσότητα νερού, αποστέλλοντας ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίησή της (βεβαιωτικός κατάλογος κλπ)…

2.6.9 Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω τέλους χρήσεως υπονόμων από το Δήμο Ζίτσας, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να επιβάλει εύλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιό της, καθώς επίσης και να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης αποχέτευσης.

3.1. Τυχόν τροποποίηση ή/και λύση της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.

Κατά εξόφθαλμη παράβαση των ανωτέρω συμφωνηθέντων, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 320/2017 απόφασή του αποφάσισε «…Την επιβολή από 1-1-2018 ενιαίου τέλους σύνδεσης και ενιαίου τέλους χρήσης αποχέτευσης, σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης, ως εξής:

α) Συνολικό τέλος σύνδεσης κατοικίας ή καταστήματος 2,00€/τ.μ. το οποίο θα αποδίδεται στον Δήμο Ζίτσας, που θα αναλάβει ως ιδιοκτήτης του, την συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την προσφυγή, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη και ως εκ τούτου ακυρωτέα για μας ακόλουθους λόγους:

1. Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας προέβη αντισυμβατικώς και αυθαιρέτως σε καθορισμό των τελών σύνδεσης, μεταβάλλοντας μονομερώς τον σχετικό υπ’ αριθμ. 2.6.2 όρο μας ισχύουσας μεταξύ μας από 20-8-2014 Προγραμματικής σύμβασης, παντελώς αναιτιολόγητα…

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της προσβαλλόμενης απόφασης αποφασίστηκε η επιβολή από 1-1-2018 ενιαίου τέλους σύνδεσης και ενιαίου τέλους χρήσης αποχέτευσης σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης. Πλην όμως η σύνδεση των κατοικιών και των καταστημάτων με το δίκτυο αποχέτευσης δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών, αλλά αποτελεί υποχρέωσή τους»…

3. Ουδόλως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση πως το τέλος χρήσης αποχέτευσης που ορθώς ορίστηκε σε 0,39€/κυβικό μέτρο ύδατος θα πρέπει αποδίδεται από το Δήμο Ζίτσας στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι κατά τα οριζόμενα»…

 

Όπως έχουμε γράψει και σε παλιότερο δημοσίευμα, την επομένη της ακατανόητης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας, βρισκόμαστε προ των πυλών ενός «πολέμου» ανάμεσα στη ΔΕΥΑΙ και το Δήμο Ζίτσας. Η ΔΕΥΑΙ όπως διαβεβαίωσε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης, στο κεντρικό δελτίο της ΒΗΜΑ Τηλεόραση, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Μ. Χρυσοστόμου έχει στη διάθεσή της… «πυρηνικά» όπλα για να απαντήσει στην πρόκληση της δημοτικής αρχής του Μ. Πλιάκου, όπως η μήνυση σε βάρος των κατοίκων της Ελεούσας που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ή ακόμα και η απόσυρση του αποδέκτη του αποχετευτικού της Ελεούσας που θα επέσυρε μέχρι και απένταξη του έργου. Αναμένει από το Δήμο Ζίτσας να διορθώσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σε αυτό, θα τον διευκολύνει η ακύρωσή της από την Αποκεντρωμένη…